สถานะการจัดส่ง

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ภัทรชวนันท์ นวลหมื่นไวย์ RM103337395TH ไปรษณีย์ไทย Nov 01, 2018 102018000010
ภัทราพร สมฤทธิ์ ET307564296TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 27, 2018 102018000007
พัชรา พลสาลี ET307564305TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 27, 2018 102018000008
จินตนา ลือกิจ ET307564194TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 01, 2018 092018000003
คุณรวิตา คำดี ET307564163TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 18, 2018 092018000002
ชื่อลูกค้า : ภัทรชวนันท์ นวลหมื่นไวย์
Tracking number : RM103337395TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 01, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000010
ชื่อลูกค้า : ภัทราพร สมฤทธิ์
Tracking number : ET307564296TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 27, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000007
ชื่อลูกค้า : พัชรา พลสาลี
Tracking number : ET307564305TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 27, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000008
ชื่อลูกค้า : จินตนา ลือกิจ
Tracking number : ET307564194TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 01, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000003
ชื่อลูกค้า : คุณรวิตา คำดี
Tracking number : ET307564163TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 18, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092018000002